Skip to main content

https://dvladigital.blog.gov.uk/2018/05/17/dvlas-online-medical-service-gets-welsh-language-makeover/

DVLA’s online medical service gets Welsh language makeover

Posted by: , Posted on: - Categories: DVLA Digital Services


[English] - [Cymraeg]

A Welsh language version of our online medical service for customers has now gone live. Car and motorcycle drivers can use the service to report a medical condition to DVLA or to renew a short-term medical licence.

2 green circles with a stethoscope in one and a photocard driving licence in the other

Welsh journey

Even the ‘Verify’ part of the service, which authenticates identity, is in Welsh. The only English content will be from the preferred identity provider, such as the Post Office or Experian websites. This end-to-end Welsh language journey is brilliant news for our customers who want to deal with us in Welsh.

Going from strength to strength

The English language version of the service went into public beta in November 2016. It’s gone from strength to strength, winning numerous awards, and now has around 200 medical conditions that users can report.

Testing translation skills

This launch is a big achievement for us. Emma Pugh from our Welsh Language Unit revealed that it’s taken many months of preparation.

“We’re so pleased to finally see the Welsh medical service go live, as it’s been 18 months in the making. It’s been great to work closely with other areas of the business such as communications and service managers. It’s also really tested our translation skills with all of the complex medical terminology!”

a picture of Emma Pugh standing

Making our users feel comfortable

“Our Welsh Language Scheme sets out our commitments to the Welsh language, as agreed with the Welsh Language Commissioner. We have a responsibility to show that we are treating the Welsh and English language equally.

“Not only that, users had requested a bilingual version of the service, so we knew there was a need. It’s about providing a channel for Welsh speakers to communicate with us in the language they feel most comfortable.”

Welsh language channels

We offer online services through the medium of Welsh, including our most popular services:

We also have a dedicated Welsh language line and email service at our contact centre, and encourage English and Welsh correspondence through our Twitter and Facebook social media channels.

Follow DVLA on TwitterFacebook and LinkedIn, and subscribe to our Inside DVLA blog.


[English] - [Cymraeg]

Mae gwasanaeth meddygol ar-lein DVLA yn cael ei lansio yn y Gymraeg

Mae fersiwn Cymraeg o’n gwasanaeth meddygol ar-lein i gwsmeriaid bellach yn fyw. Mae gyrwyr car a beic modur yn gallu defnyddio’r gwasanaeth i roi gwybod am gyflwr meddygol neu adnewyddu trwydded feddygol tymor byr.

Y siwrne Cymraeg

Mae hyd yn oed rhan ‘Verify’ o’r gwasanaeth, sy’n dilysu hunaniaeth, ar gael yng Nghymraeg. Yr unig gynnwys Saesneg sy’n rhan o’r gwasanaeth yw’r cynnwys a gyflwynir gan y darparwyr hunaniaeth ddewisedig, megis gwefannau’r Swyddfa Bost neu Experian. Mae’r gwasanaeth cyflawn Cymraeg yn newyddion gwych i’n cwsmeriaid sydd eisiau delio â ni trwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn mynd o nerth i nerth

Lansiwyd fersiwn Saesneg o’r gwasanaeth beta i’r cyhoedd yn Nhachwedd 2016. Mae’r gwasanaeth wedi mynd o nerth i nerth ac wedi ennill nifer o wobrau, a bellach mae defnyddwyr yn gallu rhoi gwybod am tua 200 o gyflyrau meddygol.

 Profi sgiliau cyfieithu

Mae’r lansiad yma yn llwyddiant enfawr i ni. Mae Emma Pugh o Uned yr Iaith Gymraeg wedi nodi ei fod e wedi cymryd misoedd o waith paratoi.

“Rydym mor hapus i lansio’r gwasanaeth Cymraeg o’r diwedd, mae e wedi cymryd tua 18 mis o waith paratoi. Mae e wedi bod yn grêt i weithio gydag adrannau eraill ar draws y busnes, yn cynnwys yr adran gyfathrebu a rheolwyr gwasanaeth. Hefyd mae’r prosiect yma wedi profi ein sgiliau cyfieithu gyda’r holl eirfa feddygol cymhleth”.

Sicrhau bodlonrwydd ein cwsmeriaid 

“Mae ein Cynllun iaith Gymraeg a gytunwyd gyda Chomisiynydd y Gymraeg yn dangos ein hymrwymiad i’r iaith Gymraeg. Mae cyfrifoldeb arnom i ddangos ein bod yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal.

“Yn ogystal â hyn, mae defnyddwyr wedi gofyn i ni am fersiwn dwyieithog o’r gwasanaeth, felly roedden ni’n gwybod bod y galw yna.  Mae’n bwysig i ni ddarparu sianel i siaradwyr Cymraeg i gysylltu â ni yn yr iaith maent yn teimlo mwyaf cyffyrddus.”

Sianelau iaith Cymraeg

Rydym yn cynnig gwasanaethau ar-lein trwy gyfrwng y Gymraeg, yn cynnwys rhai o’r rhai mwyaf poblogaidd:

Mae gennym linell ffôn Gymraeg uniongyrchol a gwasanaeth e-bost yn ein canolfan gyswllt, ac rydym yn annog gohebiaeth Cymraeg a Saesneg trwy ein sianelau cyfryngau cymdeithasol ar Twitter a Facebook.

Dilynwch DVLA ar Twitter, Facebook a LinkedIn, a thanysgrifiwch  i’r blog Inside DVLA

Sharing and comments

Share this page